A natural and historical complex Orheiul Vechi located in the Republic of Moldova

Orheiul Vechi is an historical and archaeological complex from the Republic of Moldova located in Orhei District in the village of Tribujeni on the Răut river, about 60 km from Chisinau.

It is a historical place with a natural beauty, a distant and rocky ridge over the Răut river, it is known for the Cave Monastery and the ruins that stretch from the first days of the Dacian tribes more than 2000 years ago from the Middle Ages through the Mongol and Tatar invasions. , in the time of Stephen the Great.

Orheiul Vechi is a natural and historical complex, where the natural landscape of limestone rock, eroded by river water, predominates.

Archaeologists have discovered cultural layers from different eras, such as the Paleolithic, the Eneolithic and the Iron Age.

Orheiul Vechi contains traces of different civilizations, including remains of earthen fortresses and wooden fortresses of the 6th century Getodace fortress before Christ.

Orheiul Vechi is famous for its monasteries, it is possible that the caves were already in the rocks, carved by tribes who lived in the area.

The Orthodox monastery is still inhabited by a handful of orthodox monks, who maintain the church at the top of the hill.

In the Middle Ages the spread of the Orthodox monastic life and frequent raids of the Tartars forced the monks to go deep into the inaccessible rocks to hide.

The caves are still functional, the monks have expanded the existing ones and formed new ones.

There are six tourist objects: the Gothic fortress, the medieval fortress, the ferry, the inn and the Cave cave, the church.

In the banks of the Răut or small caves, the Cave Monastery is at a height of 60 meters above the river.

The monastery is made up of a church, a corridor with stairs for access to Răut and a tunnel dug in 1821 with a bell tower from 1890, also a massive stone cross, dating from the 18th century, is installed.

A small bridge over the Răut River takes you for a 10-minute hike to the Cave Monastery along the ridge. You can see the Orthodox Church dedicated to the Ascension of St. Mary, built in 1905 and recently restored.

Un complex natural și istoric Orheiul Vechi situat în Republica Moldova!

Vechiul Orhei este un complex istoric și arheologic din Republica Moldova situat în Raionul Orhei în satul Tribujeni pe râul Răut,la aproximativ 60 km de Chișinau.

Este un loc istoric cu o frumusețe naturală,o creastă îndepărtată și stâncoasă peste Râul Răut,este cunoscut pentru Mănăstirea Peștera și ruinele care se întind din primele zile ale triburilor dacice mai bine de 2000 de ani în urmă din Evul Mediu prin invaziile mongole și tătare,pe vremea lui Ștefan Cel Mare.

Orheiul Vechi este un complex natural și istoric,unde predomină peisajul natural al rocii calcaroase,erodate de apa raului.

Arheologii au descoperit straturi culturale din diferite epoci,cum ar fi paleoliticul,eneoliticul și epoca fierului.

Orheiul Vechi conține urme ale diferitelor civilizații,inclusiv resturi de cetați de pămînt și cetăți din lemn ale cetății getodace din sec 6-lea înainte de Hristos.

Orheiul Vechi este renumit pentru mănăstirile sale,posibil că peșterile erau deja în stânci,cioplite de triburi care au trăit în zonă.

Mănăstirea ortodoxă este încă locuită de o mână de călugari ortodocși,care întrețin biserica în vîrful dealului.

În Eviul Mediu răspîndirea vieții monahale ortodoxe și raiduri frecvente ale tătarilor au forțat călugarii să meargă adânc în stîncile inaccesibile pentru a se ascunde.

Peșterile sunt încă funcționale,călugarii le au extins pe cele existente și au format altele noi.

Sunt șase obiecte turistice:cetatea getică,cetatea medievală,feredeul,hanul și mănăstirea Peștera,biserica.

În malurile Răutului sau format peșteri mici,Mănăstirea Peștera se află la o înălțime de 60 metri deasupra râului.

Mănăstirea este alcătuită dintro biserică,un coridor cu scări de acces spre Răut și un tunel săpat în anul 1821 cu o clopotniță din anul 1890,de asemenea este instalată o cruce masivă din piatră,datată din sec 18-lea.

Un mic pod peste Râul Răut te duce pentru o drumeție de 10 min pînă la Mănăstirea Peștera de-a lungul crestei se observă biserica ortodoxă dedicată Înălțării Sfintei Maria,constrută în anul 1905 și restaurată recent.

Hristos a înviat!

Paște fericit!

Mileștii Mici Winery,the largest wine cellar in the world! Republic of Moldova.

It is a wine producer from the Republic of Moldova, the winery is known for its impressive underground galleries.

With the largest collection of wines, with over 1.5 million bottles present in the cellars at Mileștii Mici, which exceeds 2 million.

The Mileștii Mici winery is located 20 km from Chisinau in the Ialoveni District, and has become famous for its wine collection, the „Golden Collection”.

In 2005 Mileștii Mici „Golden Collection” was recorded in the Guinness Book of Records as the largest collection of wines in the world!

The limestone galleries can be traveled by personal car, but you need a prior reservation, you need to have a free seat in the car for the guide, the tour is made among the streets with its names Cabernet, Aligote, Feteasca that make us imagine, that we are in an underground wine town.

The wines stored in the cellars from Mileștii Mici are made from different cultures, starting with 1969.

The tour is short, you will not see all the underground cellar, for tourists is reserved only a very small part to visit, there are packages and tasting wines with delicious moldovan pies.

I hope that soon we will be free and full of life and a strong taste of life will surround us if we spend more time! Let’s visit our favorite places!

Vinăria Mileștii Mici cel mai mare beci din lume!Republica Moldova.


Este un producător de vin din Republica Moldova,vinăria este cunoscută mai ales pentru galeriile sale subterane impresionante de mari.

Cu cea mai mare colecție de vinuri ,cu peste 1.5 milioane de sticle prezente în pivnițele de la Mileștii Mici care depășește 2 milioane.

Vinăria Mileștii Mici este situată la 20 km de Chișinău în Raionul Ialoveni,și este devenită faimoasă pentru colecția sa de vinuri, „Colecția de Aur”.

În anul 2005 „Colecția de Aur” Mileștii Mici a fost înregistrată în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai mare colecție de vinuri din lume!

Galeriile calcaroase pot fi parcurse cu mașina personală,însă e nevoie de o rezervare prealabilă,e nevoie să aveți un loc liber în mașină pentru ghid,turul se face printre străduțele cu denumiri sale Cabernet,Aligote,Fetească care ne fac să ne imaginăm,că ne aflăm într-un orășel vinicol subteran.

Vinurile depozitate în beciurile de la Mileștii Mici sunt fabricate din culturi de diferiți ani,începând cu anul 1969.

Turul e scurt,nu veți vedea tot beciul subteran,pentru turiști este rezervat doar o parte foarte mica de vizitat,sunt pachete și cu degustarea vinurilor cu plăcinte moldovenești delicioase.

Sper ca curînd să fim liberi și plini de viață și un gust puternic de viață să ne înconjoare se ne petrecem timpul mai frumos! Sa vizitam locurile preferate!

Cricova Winery, Republic of Moldova.

The Cricova Winery is located in Cricova City, just 11 km from the capital of Chisinau.

In the central area of ​​Moldova, in the area of ​​Codrilor begins the history of winemaking, the winery was awarded the highest state distinction of the Order of the Republic, being the only winery holding this award.

Cricova Sa Winery was founded in 1952, with a unique underground complex, known worldwide for its huge mazes and especially for its excellent wines

The cellars from Cricova are truly indestructible in the world, here the history, archeology and art of winemaking have given birth to such a miracle with its underground galleries.

The cellars as a whole, together with the production units, occupy about 53 hectares of underground space, being located under the whole town of Cricova, they represent a real underground city.

In 2003, from August 28, it was declared by law object of the national cultural heritage of the Republic of Moldova.

At present, the vineyards of the company are the largest in the entire country and cover an area of ​​approximately 600 hectares.

It should be noted that, unlike many wine-making enterprises, including the world-renowned ones, Cricova’s wine storage facilities lack artificial air conditioning or ventilation systems.

Boulevards, streets, streets, the names they wear are less common: Cabernet, Dionis, Feteasca, Aligote, Sauvignon, each of the streets thus corresponds to the name of the wine that are kept in adjacent niches.

The pearl from the collection of precious wines is the „Easter Jerusalem” wine produced in a single batch in 1902.

In July 2007 the Cricova Winery has completed the construction of galleries, today visitors can enjoy the famous underground complex, which has been decorated with multiple works of art.

The tasting complex comprises five large, spacious and imposing rooms: the European Hall, the Seabed, the Presidential Hall, the fireplace room, the Big House.

You can enjoy three unique dining rooms: the Big House, the White Room, the Vip Room, here you can turn your lunch or dinner into a unique experience.

You need a reservation in advance, the trips are in Romanian, Russian, English, French, are available several packages: Bisiness, Social, Morning, Traditional, VIP Excursions, Premium Gold, National, Professional, for those who wish I can choose a photo session as well.

Covid-19, the disease that has blocked everyone, nobody can know when we will be free, I hope we will soon enjoy our loved ones!
Stay home!

Vinaria Cricova.Republica Moldova.

Combinatul de Vinuri Cricova se află în Orașul Cricova la doar 11 km de capitala Chișinau.

În zona centrală a Moldovei,în zona Codrilor începe istoria vinificației,vinariei i s-a decernat cea mai înaltă distincție de stat Ordinul Republicii,fiind unica întreprindere vinicola care deține acest premiu.

Combinatul de vinuri Cricova Sa a fost fondat în anul 1952,cu un complex subteran unic,cunoscut în întreaga lume pentru labirinturile sale imense și în special pentru vinurile sale excelente.

Beciurile de la Cricova sunt cu adevărat de neîntrecut în lume,aici istoria,arhiologia și arta vinificației,au născut un astfel de miracol cu galeriile sale subterane.

Beciurile în totalitatea lor,împreună cu secțiile de producere,ocupa circa 53 de hectare de spațiu subteran,fiind amplasat sub întregul orășel Cricova,ele reprezintă un adevărat oraș subteran.

În anul 2003 din 28 august a fost declarat prin lege obiect al patrimoniul cultural național al Republicii Moldova.

În momentul actual,podgoriile companiei sunt cele mai vaste dint întreaga țară și se întind pe o suprafață de aproximativ 600 hectare.

Trebuie remarcat faptul ca,spre deosebire de multe întreprinderi venificatoare,inclusiv cele cu renume mondial,în depozitele de păstrare a vinului de la Cricova lipsesc sistemele de aer condiționat artificial sau de ventilație.

Bulevarde,străzi,stradele,denumirile pe care le poartă sunt mai puțin obișnuite:Cabernet,Dionis,Feteasca,Aligote,Sauvignon,fiecarii străzi ii corespunde,astfel,numele vinului care sunt păstrate în nișe adiacente.

Perla din colecția vinurilor prețioase este vinul „Ierusalim de Paști” produs într-un singur lot în anul 1902.

În iulie 2007 Combinatul de Vinuri Cricova a finalizat construcția galeriilor,astăzi vizitatorii se pot bucura de vestitul complex subteran,care a fost ornat cu multiple opere de artă.

Complexul de degustare cuprinde cinci săli mari,spațioase și impunătoare:Sala Europeană,Fundul Mării,Sala Prezidențială,Sala cu șemineu,Casa Mare.

Puteți beneficia de trei săli de dining unic:Casa mare,Sala Albă,Sala Vip,aici aveți posibilitatea să vă transformați prinzul sau cina într-o experiență inedită.

Aveți nevoie de o rezervare în prealabil,excursiile se petrec în limba română,rusă,engleză,franceză,sunt puse la dispoziție câteva pachete turistice:Bisiness,Social,Matinal,Tradițional,Excursii VIP,Premium Gold,Național,Profesional,pentru cei care doresc pot alege și o sesiune foto.

Covid-19,boala care a blocat totă lumea,nimeni nu poate să stie cînd vom fi iarași liberi,sper ca în curînd sa ne bucuram de cei dragi!

Stați acasă!

History of Mimi Castle in the Republic of Moldova!

Mimi Castle is an architectural monument of national importance in the town of Bulboaca, Raionul Anenii Noi, just 40 km from Chisinau Capital.

The Bessarabian politician Constantin Mimi initiated the construction of the mansion in 1901, he studied viticulture and vinification in Montpellier and dedicated his life to the vineyard, set up the first wine castle in the country and developed one of the most famous vineyards.

It is considered that the respective mansion was the first true „chateau” in Bessarabia, the cellar of the castle had a capacity of 300,000 liters of wine kept in polobas.

In 2011 the renovation began, which was to become an attraction for tourists from all over the world!

With the completion of the renovation of the “Mimi Castle” Tourist Complex, the following were put into operation: a museum, an art gallery for young artists, a conference room, a hotel, a SPA, a restaurant, a few creative workshops, as well as rooms for events.

Four large halls for 100-120 people, two tasting rooms and six halls in the cellar were arranged in the Castle.

The tour packages include trips through the cellars, gardens and the production section of Mimi Castle, you need to make a reservation and choose a package according to your taste.


Constantin Mimi, the last governor of Bessarabia in the Tsarist period, carried on by his passion, managed to build the first chateau in the country!

The castle gave life to exceptional wines, thanks to the Mimi boyar, the wine industry has been saved several times, so that the Republic of Moldova can be today among the world leaders in wine making.

When you are free to travel again, I urge you to visit this beautiful and seductive castle!
Enjoy everything beautiful!

Istoria Castelulului Mimi din Republica Moldova!

Castelul Mimi este un monument de arhitectură de importanță națională din localitatea Bulboaca,Raionul Anenii Noi,la doar 40 km de Capitala Chișinău.

Politicianul basarabean Constantin Mimi a inițiat construcția conacului în anul 1901,acesta studiase viticultura și vinificația la Montpellier și și-a dedicat viața viței de vie,a inființat primul castel vinicol din țară și a dezvoltat ună dintre cele mai vestite podgorii.

Se consideră că respectivul conac a fost primul ,,chateau” adevărat din Basarabia,pivnița castelului avea o capacitate de 300.000 litri din vin păstrat în poloboace.

În anul 2011 a început renovarea,care urma să devină un punct de atracție pentru turiștii din întreaga lume!

Odată cu finaizarea renovării ,,Complexului turistic Castelul Mimi”au fost date în exploatare:un muzeu,o galerie de artă pentru tinerii artiști,o sală de conferințe,un hotel,SPA,un restaurant,cîteva ateliere de creație,precum și săli pentru evenimente.

În Castel au fost amenajate patru săli mari pentru 100-120 de persoane,două săli de degustare și șase hale în beci.

Pachetele turistice cuprind excursii prin beciurile,gradinile și secția de producere a Castelului Mimi,este nevoie să faci o rezervare și să îți alegi un pachet pe gustul tău.

Constantin Mimi,ultimul guvernator al basarabiei din perioada țaristă,purtat de pasiunea lui a reușit să edifice primul chateau din țară!

Castelul a dat viață unor vinuri excepționale,datorită boierului Mimi,industria vitivinicolă a fost salvata de cîteva ori,astfel ca Republica Moldova să poată fi astăzi printre liderii mondiali producători de vin.

Atunci cînd v-om fi liberi sa calatorim din nou,vă îndemn să vizitați acest castel atât de frumos și seducător!

Bucură-te de tot ce frumos!

Manuc Bei Mansion. Republic of Moldova.

Manuc Bei.

I have decided to write about the beautiful places in my native country the Republic of Moldova!

Manuc Bei Mansion is located in Hincesti City at a distance of 36 km from Chisinau Capital, tours are guided in Romanian, Russian, and English, and lasts for 30 minutes, the ticket costs only 50 lei per person, and the mansion is recently renovated.

Discover this historical architectural complex Manuc Bei, you can visit the Museum of History and Ethnography, the Main Palace, an underground tunnel, the Hunting Castle, they also have a store with alcoholic beverages, from where you can buy a bottle of sparkling wine or a wine prepared by Hîncești Winery.

The mansion is an architectural monument, registered in the Register of Cultural Monuments of the Republic of Moldova.

At the end of the Turkish-Russian war of 1806-1812, Manuc Bei left Bucharest, moved to Sibiu, and in 1815, he came with his Family to Chisinau, in the Tsarist Bessarabia and bought the estate.

Manuc Bei Mirzoian of Armenian origin died shortly after the purchase of the estate in 1817, son Murat who initiated the construction and nephew Grigore who completed the respective works.

Manuc decided to sell the estate at the end of 1816, but he died before he could sell this estate on June 20, 1816 and was buried on the porch of the Armenian church in Chisinau.

The stone walls of the mansion were destroyed in the late 1950s by the 1986 earthquake that was fatal to the secondary villa, and after this earthquake, the buildings were declared in a state of degradation.

A new building was built for the students of the college, and the manor began to deteriorate, the Vînătoresc Castle was preserved and an ethnographic museum was opened inside.

In 1993 the manor received the status of architectural monument.

In 2012, the restoration of the mansion began, the complex being in a state of degradation.

And that day will come when things will return to normal, it is a worse time for the whole earth, the Covid-19 virus has brought us to a world where we did not think we would arrive, almost everyone is isolated at home.

We do not know where it will take us, when everything will end, when will we be free again, and how many of us will go on? some of us will leave you forever, hope is the only salvation now!

Patience, let us be more united in appreciating our loved ones, the day will come when we will laugh at happiness and everything will be behind, but we will never forget!

Conacul Manuc Bei.Republica Moldova.

M-am decis să scriu și despre locurile frumoase din țara mea natală Republica Moldova!

Conacul Manuc Bei se află în Orașul Hîncești la o distanță de 36 km de Capitala Chișinău,tururile se fac cu ghid în limba română,rusă,engleză,și durează 30 minute,biletul costa 50 lei de persoană,conacul este recent renovat.

Descoperă acest Complex istoric arhitectural Manuc Bei,se poate vizita Muzeul de Istorie și Etnografie,Palatul Principal,un tunel subteran,Castelul de vînătoare,au și un magazin cu bauturi alcoolice,de unde puteți cumpăra o sticla de vin spumant sau un vin preparat de Vinaria Hîncești.

Conacul este un monument de arhitectură,înregistrat în Registrul monumentelor culturale din Republica Moldova.

La sfârșitul războiului turc-rus din anii 1806-1812,Manuc Bei a părăsit Bucureștiul s-a mutat la Sibiu,iar în anul 1815,a venit cu Familia sa la Chișinău,în țaristul Basarabiei și a cumpărat moșia.

Manuc Bei Mirzoian de origine armenească a murit în scurt timp după cumpărarea moșiei în anul 1817,fiul Murat care a inițiat construcția și nepotul Grigore care a terminat lucrările respective.

Manuc a decis să vândă moșia la sfârșitul anului 1816,dar a murit înainte să poată vinde această moșie la 20 iunie în anul 1816 și a fost înmormintat în pridvorul bisericii armene din Chișinău.

Zidurile de piatră ale conacului au fost distruse la sfîrșitul anilor 50 de cutremurul din 1986 care a fost fatal pentru vila secundară,iar după acest cutremur,clădirile au fost declarate în stare de degradare.

A fost constrută o nouă clădire pentru studenții colegiului,iar conacul a început să se deterioreze,Castelul Vînătoresc a fost păstrat și în interiorul său a fost deschis un muzeu etnografic.

În anul 1993 conacul a primit statutul de monument arhitectural.

În anul 2012 au început restaurarea conacului,complexul aflându se într-o stare de degradare.

Va veni și acea zi când lucrurile vor reveni la normal,este o vreme mai grea pentru tot globul pământesc,virusul Covid-19 ne-a adus într-o lume unde în care nu am crezut că v-om ajunge,aproape toată lumea este izolată la domiciliu.

Nu știm unde ne v-a duce,cînd se va sfîrși totul,oare cînd vom fi din nou liberi?oare cîți dintre noi vom mai merge mai departe? unii dintre noi ne v-a părăsi pentru totdeauna,speranța e unica salvare acum!

Răbdare,să fim mai uniți să apreciem oamenii dragi,să vină acea zi în care vom râde de fericire și totul va rămine în urmă, dar nu vom uita niciodată !

Hulhumale an artificial island in Maldives!

Hulhumale Island is located in the south of the North Male Atoll, an artificial island, many buildings are being built, just like any island in Maldives is under construction.

Hulhumale Island is close to the airport just 10 minutes away and close to the Male capital, only that Hulhumale is much quieter than the capital.

I choosed to stay on the island because I had a flight in the morning, and the hotel I stayed included the return transfer from the airport as well as the breakfast, which was in the city center of the island only a few minutes walk from the beach.

The island does not offer you many things to do, the beach is long but instead I have not seen tourists bathe, just several locals sit under a tree and relax, you do not feel at home among women who are dressed in black top to bottom.

Choose the island only for a few hours or a night.

When I went on a google search to see what the island looks like, it sure looked so exotic, but almost all the local islands are dirty, when you read about Maldives they all describe it so beautiful, you better not expect too much, bevause many times we are disappointed when we reach the destination.

It is very good to document beforehand, that we had surprises at the hotel, that they did not look the same as in the pictures, sometimes you pay for something that is not worth the money.

It’s just my opinion, I’m not saying I didn’t like it, it’s beautiful, I discovered many beautiful things, but it is too expensive and over appreciated for what it offers. I am not talking about the private islands here, I have nothing to reproach, everything is even exotic,and everything is so beautiful and very well set up on private islands.

Hulhumale o insulă artificială din Maldive!

Insula Hulhumale este situată în sudul Atolului Male de Nord,o insulă artificială,se construesc multe cladiri,ca și pe orce insulă din Maldive este în construcție.

Insula Hulhumale este aproape de aeroport la doar 10 minute și aproape de capitala Male,doar că Hulhumale este cu mult mai liniștită decît capitala.

Am ales sa stau pe insulă pentru ca aveam un zbor dimineața,iar hotelul la care am fost cazată avea inclus transferul dus-întors de la aeroport cât și micul dejun,acesta aflandu se în centrul insulei la doar cîteva minute de mers pe jos de plajă.

Insula nu îți oferă multe lucruri de făcut,plaja fiind lungă dar în schimb nu am vazut turiști să facă baie,mai mulți localnici stau pe sub un copac și se relaxează,nu prea te simți în largul tău printre femeile care sunt îmbracati în negru de sus pînă jos.

Alege insula doar pentru cîteva ore sau o noapte.

Cînd am dat o căutare pe google să vad cum arată insula,sigur ca arăta așa exotică,dar aproape toate insulele locale sunt murdare,când citești despre Maldive toți descriu așa frumos,mai bine ar fi să nu vă așteptați la cine știe ce,că demulte ori suntem dezamagiți cînd ajungem la destinație.

E foarte bine să vă documentați înainte,că am avut surprize la hotel,că nu arăta așa precum în poze,câteodata plătești pentru ceva ce nu își merită bani.

Este doar parerea mea,nu zic că nu mi-a placut,este frumos,am descoperit multe lucruri frumoase,dar este prea scump și supra apreciat pentru ce oferă.Nu vorbesc aici de insulele private,nu am ce reproșa,totul este chiar exotic și totul e așa de frumos și foarte bine pus la punct!

Dhiffushi.Maldives.

Imagine a white, sandy, deserted beach, framed by coconut palm trees a wide expanse of the Indian Ocean with a deep blue.

A holiday in Maldives is thought of as a honeymoon vacation, as time has become more accessible even for budget travelers, such an option is to stay on a local island, as opposed to a luxury island, Dhiffushi in Kaafu Atoll is one of the nearly 1,200 islands that make up the lowest country in the world.

It is quite close to the capital city of Malé, thirty-seven kilometers from the capital is less than 45 minutes away by a common speedboat, which will cost you between 20 and 25 dollars.

It is essential to book the transfer in advance, either through your hotel, the boats leave from the pier opposite Bank of Maldives, Malé, and the payment is in cash at the hotel reception or on board, a cheaper option is the public ferry , which costs about $ 1.50, the ferry doesn’t go on Mondays and Fridays.

Dhiffushi is a tiny island – less than one kilometer long and 200 meters wide – and is the easternmost of all islands
There are no ATMs on the island and although the cards are accepted in many hotels and even in some shops, to have money at hand, in most places you can pay in dollars.

There is a lot to do, besides relaxing on the beach, snorkeling, scuba diving, kitesurfing, wakeboarding … all are easily available, a kayak tour around Dhiffushi.

Dhiffushi.Maldive

O vacanță în Maldive este gândită ca o vacanță pentru luna de miere ,cu trecerea timpului a devenit mai accesibilă chiar și pentru călătorii cu buget,o astfel de opțiune este să stați pe o insulă locală, spre deosebire de o insulă de lux.

Dhiffushi în Atolul Kaafu este una dintre cele aproape 1.200 de insule care formează cea mai joasă țară din lume.

Este destul de aproape de capitala Malé,treizeci și șapte de kilometri de capitală se află la mai puțin de 45 de minute cu o barcă rapidă comună, care vă va costa între 20 și 25 de dolari.

Este esențial să rezervați transferul în avans, fie prin intermediul hotelului dvs,barcile pleacă de la digul de vizavi de Bank of Maldives, în Malé, iar plata este în numerar la recepția hotelului sau la bordul,o opțiune mai ieftină este feribotul public, care costă aproximativ 1,50 USD,feribotul nu merge lunea și vinerea.

Dhiffushi este o insulă minusculă – mai puțin de un kilometru lungime și 200 de metri lățime – și este cea mai estică insulă.

Pe insulă nu există bancomate și deși cardurile sunt acceptate în multe hoteluri și chiar în unele magazine, să aveți bani la îndemână,în majoritatea locurilor puteți plăti în dolari .

Imaginează o plajă albă, nisipoasă, pustie, încadrată de palmieri de nucă de cocos o întindere largă a Oceanului Indian de un albastru profund.

Sunt multe de făcut, pe lângă relaxarea pe plajă,snorkeling, scuba diving, kitesurfing, wakeboarding … toate sunt disponibile cu ușurință,un tur de caiac în jurul Dhiffushi.

O vacanță frumoasă să aveți!

Insula Meeru din Maldive.

Insula Meeru este o insulă privată din Maldive,aflată la 55 min de aeroport cu speed boat.

Este o insulă foarte frumoasă cu palmieri, un nisip alb și fin cu apa cristalină,cu adevarat,o insulă de vis.

Am ales să merg pe o insulă privată și câteva insule locale să simt și acel vibe local,eu credeam că nu v-a fi mare diferență dintre o insulă locală și una privată,îmi imaginam că toate insulele sunt așa cum mai vedeam prin poze și video.

Dar nu este nici pe aproape așa,insulele locale sunt mai sărăcăcioase,cu o singură plajă,amenajată pentru turiști și citeva locuri unde să mănânci,la hotel mereu îți reamintesc că nu ai voie sa umbli dezgolit și la restaurant sa îți acoperi unerii,dar sigur că turiștii nu respectă aceste reguli.

Nu prea înțelegeam înainte să merg în Maldive,de ce unor persoane nu le-a placut în Maldive,dar alegând doar să stea pe o insulă locală,nu vei avea niciodată acea experiență.

Alege să stai și pe insule locale la început și la sfîrșit o insulă privată,ca să vezi că chiar e o experiență frumoasă să simți acel vibe exotic si acea vacanță de lux.

Este foarte ușor dacă alegi o insulă privată,ei se ocupă de transport,iar pe insulă vei avea aproape orice iti doresti.Dacă alegi fullboard ai inclus micul dejun,prânzul,cina,și doar pentru bauturi vei plăti,prețurile la bautură fiind mari.

Dacă alegeți all inclusive,vei avea bar în cameră pentru care nu vei plăti nimic din ce consumi,mîncarea fiind foarte multă și foarte gustoasă.

Dacă alegi un pachet allinclusive vei avea și patru excursii gratis,cu barca la apus de soare,dacă sunteți norocoși o să vedeți delfinii care înoată lîngă barcă.

O excursie la snorkeling,daca nu aveți echipamend,puteți închiria cu 6$,sau puteți cumpară de acolo la unul dintre magazine,sunt 2 magazine pe insula și au prețuri ok.

O masă la un restaurant Asian și o excursie pe o insulă locală.

Au trei tipuri de case,casă pe apă,casa pe plajă și o casa mai departe de plajă la 1 min de plajă.

Am ales să stau în toate acele trei tipuri de căsuțe,cea mai frumoasă experiență pentru mine a fost casuța pe apă și casa de pe plajă.

Cel puțin macar 2-3 zile să stai pe această insulă,dacă stai mai mult cu atît mai bine,îți poți petrece o vacanță frumoasă,pentru că este extrem de frumoasă insula și ai multe excursii la dispoziție seara mereu se organizează ceva.

A fost cea mai frumoasă vacanță,mi-a plăcut foarte foarte mult,a fost o experiență de neuitat,chiar acești oameni știu să își facă treaba foarte bine.

Un gând frumoss și o vacanță frumoasă să aveți!

Guraidhoo an island in Maldives!

Guraidhoo, one of the local islands of the South Male Atoll, Maldives, is easily accessible from the airport, either by a 35-minute fast boat or looking for more local experience, the ferry, which is available every week.,except Friday, it will take you to the island in 2 hours.

Guraidhoo is a local island, it is close to Maafushi, you can easily reach by boat or ferry, you have very few entertaining options on this island, few tourists venture there.

Every island in the Maldives are still under construction, there is still a lot of noise, you do not have much to do on this island, the beach so and so, think carefully when choosing a location, as they not coincide with what you see in the picture, a lot of poverty and locals who make you feel unwanted. Only locals who have something to sell or those at hotels are very nice.

Guraidhoo was disappointing. I didn’t fall in love.

In search of a beach to spend your day. Unlike Maafushi or other islands, there was no sandy area reserved for tourists, and the beaches were not very interesting.

Informative when you decide to take a vacation on the islands of Maldives, if you want a local experience or an experience on private islands, many do not understand that Maldives is not what we see in pictures and videos, for some it is a shock when they arrive on the local islands and are disappointed and rightly so. Those who choose the private islands, are happy with the choice made and will surely enjoy that beautiful and exotic vacation.

Guraidhoo,una dintre insulele locale din Maldive.

Guraidhoo, una dintre insulele locale din Atollul South Male, Maldive, este ușor accesibil de la aeroport,fie cu o barcă rapidă în 35 de minute, fie căutați mai multă experiență locală, bacul, care este disponibil în fiecare săptămână,cu excepția zilei de vineri, te va duce pe insulă în 2 ore.

Guraidhoo este o insula locala,se afla aproape de Maafushi,poti ajunge foarte usor cu barca sau cu bacul,dar multe nu prea ai ce face aici,pentru că putini turisti se aventureaza pe acolo.

Nu mi a lăsat cine stie ce impresii,ca orice insula in Maldive este in continuare construcție,este zgomotos,și nu prea ai multe lucruri de făcut pe acesta insula,plaja este asa si asa.

Gândiți vă bine când alegeti o locatie,ca nu prea coincid cu ce vedeti in poze,multa saracie si localnici care te fac sa te simți nedorit.Doar localnicii care au ceva de vindut sau cei de la hoteluri sunt foarte drăguți.

Guraidhoo a fost dezamăgitor. Nu m-am îndrăgostit de nimic aici.

In căutarea unei plaje pe care să iti petreci ziua,spre deosebire de Maafushi sau alte insule,nu a existat o suprafață de nisip rezervată turiștilor, iar plajele nu erau foarte interesante.

Informați vă bine când va decideti sa va faceti o vacanta pe insulele din Maldive,daca va doriti o experienta locala sau o experienta pe insulele private.

Multi nu inteleg ca Maldive nu este ceea ce vedem noi pe poze si video,pentru unii este un șoc când ajung pe insulele locale si sunt dezamagiti si pe buna dreptate.Cei ce aleg insulele private,sunt fericiti cu alegerea facuta si se vor bucura cu siguranta de acea vacanta frumoasa si exotica.

Maafushi…Maldives

Maafushi is a local island in Maldives, it is one of the most popular local island in Maldives, with its iconic turquoise waters surrounding the island.

Maafushi is definitely a destination that will allow you to enjoy a spectacular holiday, without completely emptying your wallet.

There is no reason not to like the island of Maafushi, but my advice is to not just stay on an island, but also don’t expect anyone to know how beautiful it is, because the local islands are very different from the private islands.If you want a holiday carefree relaxing, choose all inclusive packages on private islands and obviously water villa.

About 90 minutes from Male by local boat ($ 5) and 45 minutes by fast boat ($ 20), Maafushi Island is frequented by a lot of tourists, being relatively large in size, but the best choice it would be if you stay near bikini beach, where is a nicer area with restaurants, bars and shops.

It is very easy to reach, because there are speed boats from the airport directly to Maafushi and it stops at Gulhi, so contact the hotel to make your reservation.

The local ferry operates daily from Male to Maafushi, it costs $ 5, from the airport, it is easy to get to Male, at the exit of the airport you find a ferry to Male which costs $ 1, travel frequently.

I was staying at the Rosemary Boutigue hotel, just 2 minutes from the bikini beach, I chose the full board option.Personally, I really liked this hotel, very friendly and smiling employees, always ready to help you with anything you would ask them and of course very tasty food.

It is still written that you have to dress in modest clothes, that you are not allowed with short or t-shirts, tops, tourists do not respect any of these rules, everyone dresses as he wants and nobody tells you anything.

The island offers many excursions, snorkeling with dolphins and sharks with sea cats, fishing, private island trips and many more.

Maafushi is the most cosmopolitan and progressive local island in the Maldives, you can also go by boat off to drink the floating bars or choose a day trip on a private island with all inclusive, many such trips are here.

I would return with great pleasure if I had the opportunity, but I would choose only a private island, on the local islands you do not have many options.

Turn your dreams into reality, make sense of your life!

Maafushi …Maldive

Maafushi este o insulă locală din Maldive,este una dintre cele mai populară insulă locală din Maldive,cu apele sale iconice turcoaz,care inconjoară insula.

Maafushi este cu suguranță o destinație care vă va permite să vă bucurați de o vacanță spectaculoasă,fără a vă goli complet portofelul.

Nu are cum să nu îți placă insula Maafushi,dar sfatul meu să nu stați doar pe o insulă,dar nici să nu vă așteptați la cine stie ce foarte frumos,pentru că insulele locale sunt foarte diferite de insulele private.Daca îți dorești o vacanță relaxantă fără griji,alegeți pachetele all inclusive pe insulele private și evident vila pe apă.

La aproximativ 90 de min de Male cu local boat(costa 5$) și 45 min cu fast boat(costa 20$),local boat circula doar odata pe zi dar speed boat circula de mai multe ore pe zi,insula Maafushi este frecventată de o mulțime de turiști,fiind relativ mare ca dimensiune,dar cea mai bună alegere ar fi dacă vă cazați lîngă bikini beach,unde este o zonă mai frumoasă cu restaurante,baruri și magazine.

Ajungi foarte ușor,pentru că sunt speed boats din aeroport direct pînă în Maafushi și se oprește și în Gulhi,mai bine să contactati hotelul să vă facă rezervare.

Am fost cazată la hotelul Rosemary Boutigue,la doar 2 min de plaja bikini beach,am ales obțiunea full board.Personal,mi-a placut foarte mult acest hotel,angajatii foarte amabili si zâmbitori,mereu gata să îți sară în ajutor, cu orice le ai cere și binențeles mâncarea foarte gustoasă.

Insula Maafushi iti ofera o sumedenia de excursii,snorkeling cu delfinii,foarte frumos sa inoti cu delfini,snorkeling cu richinii,acesti richini nu maninca oameni asa ca esti in siguranta,este ceva foarte misto sa inoti cu acei richini,snorkeling cu pisici de mare si multe multe alte excursii au.Sau daca iti doresti sa iti petreci o zi pe o insula privata cu mincare si bautura inclusa,sunt multe excursii de acest gen sau snorkeling cu barca privata si cu instructor sau scufundari,sau o seara romantica pe plaja,nu ai cum sa te plictisești,am stat 5 zile pe aceasta insula au fost suficiente.

Dacă îți place pescuitul,ai un tur de noapte în jurul Maafushi este un hobby foarte relaxant,sunt excursii de pescuit complet cu echipament,ghiduri și chiar mesele incluse.

Tot se scrie ca trebuie să te îmbraci cu haine modeste,că nu ai voie cu rochii scurte sau maiouri,topuri,turiștii nu respectă nici unul dintre aceste reguli,fiecare se îmbracă cum vrea și nimeni nu îți zice nimic.

Maafushi este cea mai cosmopolitană și progresivă insulă locală din Maldive,aveți și opțiunea să plecați cu barca în larg să beți alcool pe barurile plutitoare sau alegeți o excursie de o zi pe o insulă privată cu allinclusive,foarte multe excursii de acest gen sunt aici.

Aș reveni cu mare drag dacă aș mai avea ocazia,dar aș alege doar o insulă privata,pe insulele locale nu prea ai multe obțiuni.

Transformă-ți visele în realitate,dă un sens vieții tale!